سس فلفل سبز 200 گرمی پت

سس فلفل سبز 200 گرمی پت

اگر دوست دارید غذایتان آنقدر تند باشد که زبانتان به گز گز بیافتد و طعم تند و آتشین انتخاب اول شماست . سس فلفل اصالت مخصوص شماست.

3 گرم

اندازه سهم

1.08

انرژی

0.06

قند

0.045

چربی

0

اسیدهای چرب

0.107

نمک