سالاد اندونزی

انواع سس

دیگر محصولات

انواع کنسرو

دیگر محصولات

انواع مربا

دیگر محصولات

انواع ترشی

دیگر محصولات

انواع شور

دیگر محصولات

انواع زیتون

دیگر محصولات

آخرین اخبار و رویدادها

جدیدترین ها در مجله اصالت

angle-left سالاد اندونزی

سالاد اندونزی

طرز تهیه سالاد اندونزی


 

ﻣﻮاد ﻻزم

ﮐﻨﺴﺮو ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ: ۱ عدد

ﮐﻨﺴﺮو ذرت: ۱ عدد

ﮐﻠﻢ ﺳﻔﯿﺪ: ۱ عدد

ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ: ۱ عدد

ﺧﯿﺎرﺷﻮر: ۴ عدد

ﮐﺸﻤﺶ: ۱ پیمانه

ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ: ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری   

ماست: ۳ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری 

ژاﻣﺒﻮن ﻣﺮغ: ۴ ورﻗﻪ

شکر، نمک و فلفل به مقدار لازم

 

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ:

 اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻢ‌ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪ‌ای و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺮش ﻣﯽ‌زﻧﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﯽ و ذرت ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ژاﻣﺒﻮن‌ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮش ﻣﯽ‌زﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ، ﻣﺎﺳﺖ، ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ و ﺷﮑﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎﻻد را ﺑﻪ ﻣﺪت ۱ ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﯿﻢ  و ﺳﺎﻻد آﻣﺎده ﺳﺮو اﺳﺖ.

طرز تهیه سالاد اندونزی